English version below.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą Elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę Knoocker sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

§ 1 Definicje

 1. Administrator – oznacza firmę Knoocker  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Gromadzka 12, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za których pośrednictwem Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie knoocker.com.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies.
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych niepozwalana pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  4. zapamiętania danych demograficznych, zainteresowań, remarketingu, wyświetleń w sieci reklamowej,
  5. zapamiętania rodzaju urządzenia i typu przeglądarki, na którym strona została otworzona,
  6. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  7. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Administrator wykorzystuje Cookies do wykorzystania analizy zebranych danych do optymalizacji działań marketingowych.
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).
 10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za
  pomocą serwisów społecznościowych Instagram (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 12. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych youtube.com (administrator cookies zewnętrznych).

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Cookies policy

This Privacy Policy sets out the rules for storing and accessing the information on User’s devices using Cookies, which are used to provide electronic services requested by the User by Knoocker sp.z o.o. with headquarters in Poznań.

§ 1 Definitions

 1. Administrator – means Knoocker limited liability company with its registered office in Poznań, Gromadzka st. 12, which provides services electronically and stores and gains access to information on User’s devices.
 2. Cookies – means IT data, in particular small text files, saved and stored on devices through which the User uses the Website’s pages.
  Administrator’s
 3. Cookies – means Cookies placed by the Administrator, related to the provision of electronic services by the Administrator via the Website.
 4. External Cookies – means Cookies placed by the Administrator’s partners via the Website’s website.
 5. Website – means the website at which the Administrator runs a website operating in the domain knoocker.com.
 6. Device – means an electronic device through which the User gains access to the Website’s pages.
 7. User – means an entity for which services may be provided electronically in accordance with the Regulations and legal regulations, or with whom an Agreement for the provision of electronic services may be concluded.

§ 2 Types of Cookies used

 1. Cookies used by the Administrator are safe for the User’s Device. In particular, it is not possible for viruses or other unwanted software or malware to enter Users’ Devices in this way. These files allow us to identify the software used by the User and adapt the Website to each User individually. Cookies usually contain the name of the domain from which they originate, their storage time on the Device and the assigned value.
 2. The administrator uses two types of cookies.
  1. Session cookies: they are stored on the User’s Device and remain there until the end of the browser session. The saved information is then permanently deleted from the Device’s memory. Session cookies mechanism not allowed to download any personal data or any confidential information from the User’s Device.
  2. Persistent cookies: they are stored on the User’s Device and remain there until they are deleted. Ending the browser session or turning off the Device does not delete them from the User’s Device. The mechanism of persistent cookies does not allow the collection of any personal data or any confidential information from the User’s Device.
 3. The User has the option to limit or disable cookies access to their Device. If you use this option, you will be able to use the Website, in addition to functions that, by their nature, require cookies.

§ 3 The purposes for which Cookies are used

 1. The administrator uses own cookies to correctly configure the website, and in particular to:
  1. adapt the content of the Website pages to the User’s preferences and optimize the use of the Website’s pages.
  2. recognition of the Website User’s device and its location and displaying the website, tailored to their individual needs;
  3. remembering the settings selected by the User and personalizing the User interface, e.g. in terms of the selected language or region of the User,
  4. remembering demographics, interests, remarketing, ad views,
  5. remembering the type of device and the type of browser on which the page was opened,
  6. remembering the history of pages visited on the site for the purpose of recommending content,
  7. font size, website appearance, etc.
 2. The administrator uses own cookies to authenticate the user on the website and provide user sessions on the website, in particular to:
  1. maintaining the Website User’s session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;
  2. correct configuration of selected Website functions, enabling in particular verification of the authenticity of the browser session.
  3. optimizing and increasing the efficiency of services provided by the Administrator.
 3. The administrator uses own cookies to implement the processes necessary for the full functionality of websites, in particular to: adapt the content of the Website pages to the User’s preferences and optimize the use of the Website’s pages. In particular, these files allow to recognize the basic parameters of the User’s Device and properly display the website, tailored to his individual needs;
 4. The administrator uses own cookies to remember the user’s location, and in particular to correctly configure selected functions of the Website, enabling the adjustment of the information provided to the User, taking into account his location.
 5. The administrator uses own cookies for analysis and research and audience audit, and in particular to create anonymous statistics that help understand how Website Users use Website pages, which allows improving their structure and content.
 6. The administrator uses cookies to use the analysis of collected data to optimize marketing activities.
 7. The administrator of the service uses external cookies to log in to the website using a social networking service via Facebook Connect (administrator of external cookies: Facebook Inc. based in the USA or Facebook Ireland based in Ireland).
 8. The administrator of the service uses external cookies to log in to the website using the Google social network (external cookies administrator: Google Inc. based in the USA).
 9. The administrator of the service uses external cookies to log into the website using the LinkedIn social website (external cookies administrator: LinkedIn Ireland Limited based in Ireland).
 10. The service administrator uses external cookies to popularize the website for
 11. using Instagram social networking sites (external cookie administrator: Facebook Inc. based in the US or Facebook Ireland based in Ireland).
 12. The administrator of the service uses external cookies in order to popularize the website using Facebook.com social networking websites (administrator of external cookies: Facebook Inc. based in the USA or Facebook Ireland based in Ireland).
 13. The administrator of the service uses external cookies to popularize the website using youtube.com social networking sites (administrator of external cookies).

§ 4 Options to specify the conditions for storage or access by Cookies

 1. The User may independently and at any time change the settings for Cookies, specifying the conditions for their storage and access by Cookies to the User’s Device. Changes to the settings referred to in the previous sentence can be made by the User via the web browser settings or by using the service configuration. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform about each time they are placed on the User’s device.
  Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies is available in the software (web browser) settings.
 2. The user may at any time delete cookies using the features available in the web browser he uses.
 3. Restricting the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website’s website.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search